Ιωάννης Μεταξάς
Ιωάννης Μεταξάς
Creative Commons License
Ιωάννης Μεταξάς αναφορά Ιωάννα Φωκά διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Unported.
Λόγοι και Σκέψεις
Λόγοι και Σκέψεις
Κατά την τετραετία της διακυβέρνησης του (1936 - 1941) ο Ι. Μεταξάς στην προσπάθειά του να ενεργοποιήσει, στηρίξει, νουθετήσει, ενθαρρύνει τον κόσμο όλων των τάξεων  διατρέχοντας την Ελλάδα από την Θράκη ως την Κρήτη και απ' το Αιγαίο στο Ιόνιο. Εκφωνεί 250 λόγους, που φανερώνουν την πολιτική του και την πρόθεση της Κυβέρνησης να ανταποκριθεί στα αιτήματα των ανθρώπων των ασθενέστερων τάξεων, τους αγρότες και τους εργάτες. Δεν είναι οι μόνες ομάδες που τον ενδιαφέρουν το ίδιο κάνει και με τους εργάτες στις πόλεις, στα εργοστάσια,  τους έμπορους και βιοτέχνες, φοιτητές και  καθηγητές, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς και δημοσιογράφους.

Ακόμα και μετά την 28η Οκτωβρίου συνεγείρει τον κόσμο με τον λόγο που εκφωνεί στο κόσμο της δημοσιογραφίας στις 30 Οκτωβρίου 1940.
Λόγος προς τους Ιδιοκτήτας και Αρχισυντάκτας του Αθηναικού Τύπου εις το Γενικόν Στρατηγείον  και προς τους δημοσιογράφους, με  ένα ιστορικό κείμενο στο οποίο εκθέτει τους λόγους της απόφασής του να πολεμήσει η Ελλάδα και ποιές θα ήταν οι συνέπειες σε κάθε εναλλακτική λύση.

Λίγες μέρες αργότερα στο στις 11 Νοεμβρίου του 1940, εκφωνεί λόγο προς τους Καθηγητάς των Ανωτάτων Σχολών δια την πνευματικήν επιστράτευσιν     
Αιάκειον, 4/17.11.1917
Πρέπει εις πάσαν ώραν να είμεθα ηθικώς και υλικώς έτοιμοι
να αποθάνωμεν.

Αιάκειον, 11/24.11.1917
Δεν αρκεί να γνωρίζωμεν μόνον ότι θα αποθάνωμεν, πρέπει και να το συναισθανώμεθα. Η πλήρης συναίσθησις του ότι κάποτε
θα αποθάνωμεν δίδει την πραγματικήν αξίαν
εις όλα τα πράγματα της ζωής.

Νέον Φάληρον, 30 Ιουνίου 1921
Όταν οι Έλληνες αντί εθνικών ονείρων αποκτήσωσι εθνικούς σκοπούς, τότε μόνον θα δυνηθώμεν να δημιουργήσωμεν ζωντανόν κράτος εν Ανατολή. Σκοπός δε δεν είναι η εκπλήρωσις ονείρων
αλλ' εκπλήρωσις ανάγκης της ζωής.

Αθήνα- Πατήσια, 17 Ιανουαρίου 1932
Η αναδρομή στο παρελθόν, η εξέτασις του παρελθόντος,
δεν έχει αξίαν άλλην παρά εκείνην που του δίδουν
αι ανάγκαι του παρόντος

Αθήνα - Πατήσια, 6 Μαρτίου 1934
Το παν είναι να είναι κανείς προσωπικότης.  Ολα τα άλλα,
εξουσία, πλούτη, ισχύς, επιρροή, τιμές και δόξα,
δεν είναι τίποτα απέναντι αυτού.
Copyright © 2009 by Ioanna Phoca
ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF
1914 - 1935
Συνομιλίαι Ι.Μεταξά και Ε. Βενιζέλου και ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ 1914-1915, μέχρι της παραιτήσεως του Ι. Μεταξά ως Αρχηγού του Επιτελείου 13 .1.1914- 17.2.1915
Συνομιλίαι μεταξύ Γούναρη Πρωτοπαπαδάκη και Ι. Μεταξά 25 και 29 Μαρτίου 1921. Από το Ημερολόγιοτ.3 σελ.71-101
Το Πολιτικόν Πρόγραμμα του Κόμματος των Ελευθεροφρόνων «Νέα Ημέρα» της 13ης Οκτωβρίου 1922.
Επιστολή του Ιωάννη Μεταξά προς τον Πρωθυπουργό Σ. Κροκιδά 3 Νοεμβρίου 1922( Προ της εκτελέσεως των εξ)
Δίωξις Ελ. Βενιζέλου. 11 Μαίου 1933 - 22 Νοεμβρίου 1933 Στενογραφημένα Κείμενα ομιλιών Σενδριάσεων Βουλής
«Εθνικός Διχασμός»
Πρώτο άρθρο Ε. Βενιζέλου.
Πρώτο άρθρο Ι. Μεταξά
Τίτλοι όλων των άρθρων στο «Ελεύθερον Βήμα» και στην «Καθημερινή».
Οκτωβρίου 1934 έως 23 Ιανουαρίου 1935( Εκδ. Κυρομάνος).
1936 - 1941
Λόγος εκφωνηθείς εις το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης προς τους Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς. 28 Οκτωβρίου 1936.
Λόγος του Ι. Μεταξά, Επί τη ορκομωσία των Φοιτητών 20 Νοεμβρίου 1937.
Λόγος του Ι. Μεταξά, Προς τον Λαόν της Δημητσάνας. 17 Μαίου 1938.
Λόγος του Ι. Μεταξά, Προς τους Σπουδαστάς του Πολυτεχνείου. 25 Οκτωβρίου 1938.
Δηλώσεις δια την καθιέρωσιν ατομικού δελτίου Υγείας δια τα μέλη της Ε..Ο.Ν 8 Νοεμβρίου 1939.
Ανακοίνωσις του Πρωθυπουργού Ι. Μεταξά προς τους ιδιοκτήτας και αρχισυντάκτας του αθηναικού τύπου εις το Γενικόν Στρατηγείον (Ξενοδοχείου Μ. Βρεταννίας την 30η Οκτωβρίου 1940).
Λόγος του Ιωάννη Μεταξά προς τους Καθηγητάς των Ανωτάτων Σχολών δια την πνευματικήν επιστράτευσιν. 11 Νοεμβρίου 1940.
Διακοίνωσις του Ελληνος Πρωθυπουργού Ι. Μεταξά προς την Βρεταννικήν Κυβέρνησιν. 18 Ιανουαρίου 1941
Share |
e-mail   |   Guest Book   |   Ερωτήσεις   |    Επίκαιρα